Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 64/16-04-2021) για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» συνολικής αξίας 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/4/2021

Καταληκτική Ημ/νία και Ώρα υποβολής προσφορών:06/05/2021 14:00

Επ. υπεύθυνος: Αλεξίου Γεώργιος

Έργο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αρ. Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού:64/16-04-2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

To Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 64/16-04-2021) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» με εκτιμώμενη καθαρή αξία 17.474,62€, €, συνολική αξία 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον επ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλεξίου Γεώργιο.

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://nsi.lab.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 24960000-1.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: Χημικά και Εργαστηριακά Αναλώσιμα με ΦΠΑ 24%

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.205,00€

ΦΠΑ 24%:1.969,20€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% :10.174,20€

 

ΟΜΑΔΑ 2: Αντισώματα και Εργαστηριακά Αναλώσιμα με ΦΠΑ 6%

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 9.269,62€

ΦΠΑ 6%: 556,18€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 6% :9.825,80€

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή και για τις δύο ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η κατηγορία δαπάνης του έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «64-08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (Εργ. Αναλώσιμα)»

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

06/05/2021 και ώρα 02:00 μ.μ

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

η 07/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), ΤΚ 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, (Υπόψην κ. Αθανάσιου Κυρίτση τηλ 2651007220, 6946281591), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Χώρος παράδοσης της προμήθειας: ΟΙ εγκαταστάσεις του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007220 & 6946281591  και στην ιστοσελίδα  του: https://nsi.lab.uoi.gr/

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Επ. Καθηγητή Γεώργιο Αλεξίου, στο τηλέφωνο (2651007527, 6948525134).

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

PERILIPTIKI-ΛΨΔΗ46ΨΖ26-3Λ5

21PROC008482290-diakiryksi

texnikesprodiagrafes.docx

ypodeigma-oikonomikis-prosforas.docx

tevd.docx