Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας της υπ. αριθμ. πρωτ. 6/01-02-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρίαση του με αριθ. 86 που πραγματοποιήθηκε στις 22/02/2024 και στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΑΠΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ», με κωδικό ΤΑΕΔΚ-06189 και κωδικό MIS:5149205 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ανδρέα Φωτόπουλο, το οποίο έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6/01-02-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2.Το με υπ΄αριθμ. πρωτ. 12/16-02-2024 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων των υποψηφίων

Ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και εγκρίνει τη σύναψη ανταποδοτικής υποτροφίας σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης και την επισυναπτόμενη απόφαση.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 6/01-02-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης απόφασης του Δ.Σ του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου στην ιστοσελίδα του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου.

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsi@uoi.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΡΟ2146ΨΖ26-ΩΦΜ

Δημοσιεύτηκε στις: 23 Φεβρουαρίου 2024