Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 15/11-02-2021) για την προμήθεια Κυτταρομετρητή, με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 150.000,00 με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/2/2021

Καταληκτική Ημ/νία και Ώρα υποβολής προσφορών:01/03/2021 15:00

Επ. υπεύθυνος: Αλεξίου Γεώργιος

Έργο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αρ. Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού:15/11-02-2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

To Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 15/11-02-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 104843) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια Κυτταρομετρητή», με εκτιμώμενη αξία  120.967,74€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνολική αξία 150.000€ με ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον επ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλεξίου Γεώργιο.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια κυτταρομετρητή σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38434510-4.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Χώρος παράδοσης της προμήθειας: ΟΙ εγκαταστάσεις του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 104843.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 104843.

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://nsi.lab.uoi.gr.

Ως Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35 ( δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά), με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 30 ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007220 & 6946281591  και στην ιστοσελίδα  του: https://nsi.lab.uoi.gr/

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Επ. Καθηγητή Γεώργιο Αλεξίου, στο τηλέφωνο (2651007527, 6948525134).

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

21PROC008132396-prokiriksi

21PROC008138915-diakiriksi

Ω3Ψ146ΨΖ26-ΨΞ3-perilipsi

ΤΕΥΔ.pdf

teyd.docx

texnikesprodiagrafes.docx

ypodeigmaoikonomikhsprosforas.docx

Ο Διευθυντής του
Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου
Αθανάσιος Π. Κυρίτσης
Καθηγητής