Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 115/12-06-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων μιας σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ», κωδικό ΜIS:5070923, κωδικό Έργου: T2ΕΔΚ-00971 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλεξίου Γεώργιο, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ημερομηνία Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία
12/6/2023 23/06/2023

Επισυναπτόμενα

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:115-2023_T2ΕΔΚ-00971

Αίτηση:aitisi-1