Προκήρυξη διαγωνισμού((Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 86/08-05-2023) για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» συνολικής αξία 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/5/2023

Καταληκτική Ημ/νία και Ώρα υποβολής προσφορών:26/05/2023 15:00

Επ. υπεύθυνος: Αλεξίου Γεώργιος

Έργο:«ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αρ. Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού:86/25-03-2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

To Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 86/08-05-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 191486) και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την Προμήθεια «Χημικών προϊόντων, Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντισωμάτων» με εκτιμώμενη καθαρή αξία 17.238,28 €, συνολική αξία 20.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί ΣΑ 2019ΣΕ11410003/2020ΣΕ11910000) και περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-00971) και κωδικό MIS «5070923» με δικαιούχο το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 4574/29/9/2020  Δέκατη ένατη (19η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το τεύχος της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://nsi.lab.uoi.gr/category/prokiryxeis-promitheion/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26/05/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ,  30/05/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Χώρος παράδοσης της προμήθειας: ΟΙ εγκαταστάσεις του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007220 & 6946281591  και στην ιστοσελίδα  του: https://nsi.lab.uoi.gr/

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αν. Καθηγητή κ. Γεώργιο Αλεξίου, στο τηλέφωνο (2651007527, 6948525134).

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

23PROC012622933-prokiriksi.pdf

23PROC012627044-diakiriksi.pdf

espd-request-v2.xml

espd-request-v2_ΝΧΙ-signed.pdf

TEXNIKES_PRODIAGRAFES.docx

YPODEIGMA_OIKONOMIKHS_PROSFORAS.docx

916Η46ΨΖ26-3Χ1 – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

 

Ο Διευθυντής του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Κυρίτσης