Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας της υπ. αριθμ. πρωτ. 115/12-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρίαση του με αριθ. 80 που πραγματοποιήθηκε στις 03/07/2023 και στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ», με κωδικό Τ2ΕΔΚ00971 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Αλεξίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 115/12-06-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Το με υπ΄αριθμ. πρωτ. 138/28-06-2023 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων των υποψηφίων ομόφωνα εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 138/28-06-2023 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων των υποψηφίων

Ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και εγκρίνει τη σύναψη ανταποδοτικής υποτροφίας σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης και την επισυναπτόμενη απόφαση.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 115/12-06-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης απόφασης του Δ.Σ του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου στην ιστοσελίδα του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsi@uoi.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση Λ1ΨΔ46ΨΖ26-Κ8Β

Δημοσιεύτηκε στις 4/7/2023