Ημερίδα Προβολής και Δημοσιότητας αποτελεσμάτων του έργου «Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου: Εξατομικευμένη Χειρουργική Επέμβαση

Το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου “Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου: Εξατομικευμένη Χειρουργική Επέμβαση” (Κωδικός Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923»)   διοργανώνει  την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου , στις 17:30, ημερίδα προβολής και δημοσιότητας του έργου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην  Αίθουσα Λόγου και Τέχνης “Δημήτρης Χατζής” του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου που πραγματοποιείται από το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της εταιρείας P.Zafiropoulos s.a θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου που αφορούν τη Διεγχειρητική Κυτταρομετρία ροής σε ‘Ογκους Εγκεφάλου. Πρόκειται για πρωτοποριακή μέθοδο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία αναμένεται να αλλάξει τη χειρουργική στρατηγική των όγκων εγκεφάλου.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-00971 και MIS: 5070923), ΕΣΠΑ 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Δημιουργώ-Ερευνώ- Καινοτομώ».

Επισυνάπτεται:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ