Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας της υπ. αριθμ. πρωτ. 89/22-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τη σχετική απόφαση  89_2022_67ΕΨ46ΨΖ26-Φ77

Δημοσιεύτηκε στις: 13 Δεκεμβρίου 2022