Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας της υπ. αριθμ. πρωτ. 88/22-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τη σχετική απόφαση  88_2022_Ρ9ΘΜ46ΨΖ26-ΦΤ3

Δημοσιεύτηκε στις: 13 Δεκεμβρίου 2022