Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 6/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων μιας σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΑΠΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΩΣΗ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ», Κωδικό MIS:5149205, Κωδικό έργου: ΤΑΕΔΚ-06189 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ανδρέα Φωτόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αριθμ. πρωτ. 6/2024

Ημερομηνία Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία
1/2/2024 12/2/2024

Επισυναπτόμενα

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: PROKSLISH_ 6-2024_9Ω9Χ46ΨΖ26-Θ27

Αίτηση: aitisi-1_